PompeiiinPictures

Pompeii. Fountain outside VI.13.17. Excavated 1876.

 

Fountain outside VI.13.17. December 2005. Fountain basin with pillar at rear.

Fountain outside VI.13.17. December 2005. Fountain basin with pillar at rear.

 

Fountain outside VI.13.17. December 2005 Pillar at rear, without a relief.

Fountain outside VI.13.17. December 2005 Pillar at rear, without a relief.

 

Fountain outside VI.13.17. December 2005. Looking south across fountain basin.

Fountain outside VI.13.17. December 2005. Looking south across fountain basin.

 

Fountain at VI.13.17

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking south.

 

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking east.

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking east.

 

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking north.

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking north.

 

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking south.

Fountain outside VI.13.17. September 2005. Looking south.