PompeiiinPictures

V.4.11 Pompeii. Rear entrance to V.4.a.

 

V.4.11 Pompeii. May 2005. Entrance.

V.4.11 Pompeii. May 2005. Entrance.

 

V.4.11 Pompeii. May 2017. Looking west from entrance doorway. Photo courtesy of Buzz Ferebee.

V.4.11 Pompeii. May 2017. Looking west from entrance doorway.

Photo courtesy of Buzz Ferebee.

 

V.4.11 Pompeii. May 2005. Looking west from entrance.

V.4.11 Pompeii. May 2005. Looking west from entrance.